ANBEAN
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

 1. AMAÇ

Anbean Tanıtım Danışmanlık İnşaat ve Organize Sanayi Ticaret Limited Şirketi (‘Anbean,’ ‘Şirket’), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘KVKK,’ ‘Kanun’) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerini yerine getirirken herhangi bir şekilde temas edilen tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması ve bu çerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi için çalışmaktadır.

İşbu Kişisel verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (‘Politika’), kişisel verilerin Anbean tarafından otomatik, yarı otomatik veya herhangi bir veri sisteminin parçası olmak koşuluyla manuel yöntemler ile toplanması, kullanılması, paylaşılması, aktarılması ve saklanması süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Politika’da, Anbean tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslara KVKK’da yer alan düzenleme sırasına uygun olarak yer verilmiş olup, bu açıklamalar Anbean çalışanlarını, aktif ve potansiyel müşterilerini, ziyaretçilerini ve Anbean ile ilişki içerisinde bulunan diğer gerçek kişileri kapsamaktadır.

 

 1. KAPSAM

İşbu Politika, Anbean’ın KVKK kapsamında bulunan veri işleme süreçlerinde uygulanmaktadır.

 

 1. TANIM VE KISALTMALAR
Kısaltma Tanım
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
İlgili Kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir
İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi
Kanun/KVKK 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kayıt Ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik

olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,

muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale gelmesi
Kişisel Verilerin Silinmesi Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
Periyodik İmha Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi
Veri Sahibi/İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN GENEL İLKELER

Anbean, kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. Bu çerçevede, Anbean tarafından kişisel veriler işlenirken KVKK’da yer alan aşağıdaki ilkelere tam uyum sağlanmaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

 

Anbean tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında ilgili kişisel veri sahipleri ile işlenen kişisel veri kategorileri ve açıklamaları aşağıdaki şekildedir:

 

Tablo I. Kişisel Veri Sahipleri Kategorileri:

 

Kişisel Veri Sahibi Kategorisi Açıklama
Çalışan Adayı Anbean’a herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ve Anbean ile iş ilişkisi kurma isteğinde olan gerçek kişiler.
Çalışan Anbean ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek kişiler.
İşbirlikçiler Anbean ile iş birliği içerisindeki firmaların irtibat kişisi olarak tanımlanabilecek gerçek kişiler.
Ziyaretçi / Website Kullanıcısı Anbean.co alan adlı internet sitesi üzerinden sunulan hizmetleri kullanan gerçek kişiler.

 

Tablo II. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri:

 

Kişisel Veri Kategorisi Açıklama
Kimlik Bilgileri Kişinin kimliğine dair; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, imza, askerlik durumu ve ikametgah gibi bilgileri içeren, nüfus cüzdanı, kimlik kartı, ehliyet, ve diğer belgelerde bulunan verilerdir.
İletişim Bilgileri Telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi bilgileri içeren verilerdir.
Eğitim, Mesleki Deneyim, Kariyer ve Özlük Bilgileri İlgili kişilerin eğitim bilgilerini içeren transkript, diploma kayıtları ve sertifikalar, özgeçmiş, mesleki deneyimleri içeren kayıtlar ile referans mektupları, özlük bilgilerini içeren maaş, sosyal güvenlik, bordro ve performans değerlendirme kayıtlarını içeren verilerdir.
Çalışan Adayı Bilgileri İlgili kişilerin iş başvuru formu, iş mülakat ve değerlendirmeler ile özgeçmiş ve diğer bilgilerini içeren verilerdir.
Pazarlama Bilgileri Anbean tarafından gerçekleştirilen anketler, çekilişler ve kampanyalar ile doğrudan pazarlama çalışmaları neticesinde elde edilen bilgileri içeren verilerdir.
Talep, Şikayet, Görüş ve Değerlendirme Bilgileri İlgili kişilerin talep, şikayet, görüş ve değerlendirmelerini içeren form ve çağrı merkezi kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren verilerdir.
Özel Nitelikli Kişisel Veriler KVKK’nın 6. Maddesinde belirtilen Kan grubu da dahil olmak üzere sağlık verileri, biyometrik veriler, din ve üye olunan dernek bilgisi, sabıka kaydı, biyometrik fotoğraf ve disiplin durumunu gösteren belgeler gibi bilgileri içeren verilerdir.
Finansal Bilgiler Anbean ile ilgili kişi arasındaki hukuki ilişki kapsamında oluşan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi gibi kişisel verilerdir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki şartlardan biridir. Açık rıza dışında, kanunda sayılan ve aşağıda belirtilen şartların varlığı halinde kişisel veriler işlenebilir. Aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri kişisel veri işleme şartı olabileceği gibi birden fazlası da Anbean kişisel veri işleme faaliyetlerine dayanak oluşturabilir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle kişisel veri sahibinin açık rızasının alınamaması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Anbean’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin, veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Şartları

Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise Anbean tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Anbean tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, Kurul tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir: (i) Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, (ii) Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileri işleme amaçları şirket politikalarımız ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecek olup aşağıdakiler mevcut işleme amaçlarını kapsamaktadır:

 • Anbean insan kaynakları politikalarına uygun şekilde insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi,
 • Anbean tarafından sunulan hizmetlerin ilgili iş birimleri tarafından yerine getirilmesi amacı doğrultusunda; Anbean tarafından yürütülen hizmetlerin ifası,
 • Anbean ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacı doğrultusunda yürütülen idari operasyonlar,
 • Anbean’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda yürütülen süreçleri ve operasyonları, finans operasyonları, iletişim aktiviteleri ve bunların yürütülmesi,
 • Anbean ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, şirket içi sistem ve uygulama yönetimi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası, çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası, çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi,
 • İş faaliyetlerinin ve hizmetlerin satış ve pazarlama ve/veya tanıtımı faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri memnuniyeti süreçlerinin planlanması ve/veya takibi, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi,
 • Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini,
 • Şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması,
 • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 • Yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Anbean tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin yararlanmasını sağlamak üzere aktivitelerin yapılması.
 • Anbean Websitesi üzerinde sunulan hizmetlere Kullanıcı’ların ulaşım sağlaması.

Yukarıda belirtilen kategoriler sizleri bilgilendirme amaçlı olup, Anbean’ın gelecekteki ticari ve diğer faaliyetlerini yürütebilmesi için tarafımızca başka kategoriler de eklenebilecektir. Bu gibi durumlarda Anbean, sizi en hızlı şekilde bilgilendirmeye devam edebilmek için, belirtilen kategorileri sizler için ilgili metinlerde güncellemeye devam edecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Elde ettiğimiz kişisel veriler, Anbean’ın ticari faaliyetlerinin yerine getirebilmesi amacıyla, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında, Anbean tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. İlgili mevzuatlar uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına izin verilen veya zorunlu tutulan haller ayrı olmak kaydıyla, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, Anbean tarafından kendiliğinden veya ekte bulunan veri sahibi başvuru formu aracılığıyla ve kullanılabilecek farklı teknikler ile veri sahiplerinin talebi üzerine veriler silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir. Kişisel verilerin söz konusu yöntemler vasıtasıyla silinmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir.

Ancak veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu durumlarda, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, Borçlar Kanunu’nda düzenlenen genel zamanaşımı süresinin (on yıl) sona ermesine kadar saklanabilecektir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler, yukarıda belirtilen prosedüre göre silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI

Anbean, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, Anbean tarafından veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, KVKK tarafından düzenlenen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler Anbean tarafından, veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmaya kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın kendisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINDAKİ KİŞİLERE AKTARILMASI

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin olarak, KVKK’nın 9. Maddesi doğrultusunda veri sahibinin açık rızası aranmaktadır. Ancak, özel nitelikli kişisel veriler dahil, kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da Anbean tarafından kişisel veriler yurtdışına aktarılabilecektir. Eğer aktarım yapılacak ülke Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında belirlenmemiş ise, Anbean ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt edecektir.

 

 • VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Anbean tarafından işbu Politikada yer alan esaslara uygun olarak işlenen kişisel verilere ilişkin olarak, KVKK’nın 11. Maddesinde veri sahipleri için tanınan hakların kullandırılması konusunda gerekli önlemler alınmıştır. Bahse konu haklar şunlardır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarını, işbu Politikanın ekinde bulunan veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasını, Anbean iletişim adreslerine, posta, e- posta yahut iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla ileterek kullanabilirler. Formun doldurulması yahut Anbean’a gönderilmesi hakkında detaylı bilgiler, ekte bulunan başvuru formunda yer almaktadır. Anbean, ilgili başvurulara yönelik cevabı fiziken yahut elektronik olarak ilgili veri sahibine ulaştıracaktır.

Anbean, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Anbean tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret ilgililerden alınacaktır. Ayrıca, veri sahiplerinin taleplerinin sonuçlandırılması sürecinde, Anbean tarafından başvuruculardan ek bilgi veyahut belge talep edilebilecektir.

 

 • VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Anbean, kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik seviyesini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Anbean; (a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, (b) Kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek ve (c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki önlemleri almaktadır:

 • Anbean, kendi kurum veya kuruluşunda, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır.
 • İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Anbean bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
 • Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, Anbean, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile çerçeve sözleşme imzalar veya sözleşmelere ekleyeceği hükümler ile veri güvenliğini sağlar.
 • Anbean, kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline gerekli Kişisel Verilerin Korunması eğitimlerini verir.
 • Anbean, veri güvenliğini sağlamak amacıyla bilgili ve deneyimli kişiler istihdam eder ve personeline gerekli Kişisel Verilerin Korunması eğitimlerini verir.
 • Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar.
 • Kişisel verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek ve/veya gözlemleyecek teknik altyapıyı temin eder.
 • Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişimi yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.

 

13.ÇEREZLER

İnternet sitemizden verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie (çerez) kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Kullandığımız çerez türleri:

 • Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler, siz cihazınızdan temizleyene kadar bilgisayarınızda kalacaktır. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlatmak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.
 • Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.
 • Zorunlu Çerezler: Zorunlu çerezler, Anbean sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir, sitelerimizde gezinmenizi ve site özelliklerinden faydalanmanızı sağlarlar.
 • Performans Ve Analiz Çerezleri: İşbu çerezler sitemizin performansını ve işlevselliğini arttırmak için analizleri toplamamızı sağlar. Bu analizler bir sayfanın popülerliği, kişilerin sitede gezinmesine ilişkin ortak işlevler, belirli bir özelliğin ne sıklıkta kullanıldığına ilişkin ölçümler ve karşılaşılan hata mesajları gibi sorunlar hakkında bilgiler içerir.
 • İşlevsellik Çerezleri: İşbu Cookie’ler, daha kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi deneyim için, web sitemizin tercihlerinizi hatırlamasını sağlar.
 • Reklam Çerezleri: Anbean; hizmetlerini ve etkinliklerini tanıtmak için kendisinin yönetmediği veya sahip olmadığı sitelere reklam verebilir. Cookie’ler reklam mesajlarının sizle ve ilgi duyduğunuz alanlarla alakalı olmasını için kullanılır. Aynı zamanda aynı reklamın tekrar tekrar karşınıza çıkmasını engellenmesini de sağlar. Bu reklamlar sadece sizin ilginizi çekecek Anbean tanıtımlarından sizi haberdar eder. Anbean, verilerinizi üçüncü şahıslara satmaz.
 • İzleme Çerezleri: İşbu izleme çerezleri ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

 

 • YÜRÜRLÜK VE GÖZDEN GEÇİRME

İşbu Politika, yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girer. İşbu Politikanın yürürlükten kaldırılması dahil Politika içeriğinde yapılacak değişiklikler ve ne şekilde uygulanacakları konusunda Anbean yetkilidir.

İşbu Politikaya bağlı olarak düzenlenecek; bu Politikanın içerisinde belirtilen hususların belli konular özelinde ne şekilde icra edileceğini belirtecek uygulama kuralları yönetmelik şeklinde düzenlenecektir.